Ryan Suzuki CAR C

21.3 5/28/2001

Q Day-to-Day - Upper Body 3.0d

Rank Data Set Team MonsterBargame g G V A V +/- V PPP V SOG V HIT V